Ochrana osobných údajov

 

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je KIKKO CZ s. r. o., Štěpaňákova 6, Ostrava-Kunčice 719 00, Česká republika (ďalej len: „správca“).

Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: KIKKO CZ s. r. o., Štěpaňákova 6, Ostrava-Kunčice 719 00, Česká republika

email: info@xkko.sk

telefón: 00420 608 78 44 78, 00420 777 11 74 74

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

II.

Konkrétne zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov správcu


Na základe plnenia zmluvy

1.

Účel: Vybavenie objednávky a odpoveď na dopyt zaslaný cez kontaktný formulár
Údaje: Osobné údaje klientov (kontaktné údaje)
Zdroj údajov: Objednávka via eshop www.xkko.sk, E-mailová komunikácia, kontaktný formulár
Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia): Firemné zabezpečenie PC, GEIS, Balikobot.cz, PayPal, ComGate

2.

Účel: Vedenie účtovníctva, miezd a uzatváranie zmlúv s externistami
Údaje: Osobné údaje zamestnancov, dodávateľov a odberateľov (kontaktné údaje, bydlisko, niekedy dátumy narodenia)
Zdroj údajov: Faktúry a pracovné zmluvy
Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia): Firemné zabezpečenie PC, Externá účtovná firma, Vytlačené zmluvy a faktúry

 

Na základe oprávneného záujmu

1.

Účel: Poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov)
Údaje: Kontaktné údaje zákazníkov
Zdroj údajov: Informácie z objednávok z eshopu www.xkko.sk
Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia): Firemné zabezpečenie PC, Wedos

2.

Účel: Bežná analýza návštevnosti, odhaľovanie chýb servera a prevencia podvodov a útokov na server
Údaje: Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných používateľov ako UserID, IP adresy
Zdroj údajov: Pohyb používateľa na webe, registrácia a vytvorenie anonymizovaného ID používateľa, zobrazenie stránky s chybou
Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia): Google Analytics, webhostingové služby Wedos, prípadne ďalšie analytické služby

 

Na základe súhlasu zákazníka

1.

Účel: Marketing a propagácia webu a prezentovaných značiek
Údaje: Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných používateľov ako UserID, IP adresy
Zdroj údajov: Formulár pre newsletter
Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia): Firemné zabezpečené PC, Wedos

 

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
•    plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
•    oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

Účelom spracovania osobných údajov je
•    vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

 


IV.

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje
•    po dobu nevyhnutnú pre výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
•    po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
•    Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

 


V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu) – detailné informácie nájdete v bode II.

Príjemcovia osobných údajov sú osoby
•    podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy
•    zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, emailu a účtovníctva.
•    zaisťujúce marketingové služby.
•    Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

 

 

VI.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte
•    právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
•    právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR (Samostatne tak môžete urobiť v administrácii Vášho účtu na www.xkko.sk alebo požiadať správcu o úpravu údajov na info@xkko.sk)
•    právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR (Samostatne tak môžete urobiť v administrácii Vášho účtu na www.xkko.sk alebo požiadať správcu o úpravu údajov na info@xkko.sk)
•    právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
•    právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
•    právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok,
•    ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

 VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä
•    firemné PC a NTB (zaheslované, zapinované, antivírus)
•    firemné mobily (Pin, heslo, antivírus)
•    tlačené objednávky a faktúry (uzamykateľná spisovňa)
Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

 


VIII.

Záverečné ustanovenia

     Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

     S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

     Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.
 

Prístup registrovaným zákazníkom do obchodu a možnosť objednávok sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný zákazník. Preto, prosíme, nenechávajte toto heslo voľne prístupné ostatným osobám, aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu a následne k zneužitiu Vašej registrácie a Vašich údajov. Za zneužitie prístupového hesla prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

 

 [profiler]
Memory usage: real: 2097152, emalloc: 7414744
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem